Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Các vấn đề Thương mại/Đầu tư và Kiến nghị
(TBTCO) - Đây là một trong những quan ngại chính của cộng đồng DN châu Âu khi hoạt động tại Việt Nam, được nêu trong “Sách Trắng 2014 - Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị” được EuroCham công bố chiều ngày 11/11, tại Hà Nội.