Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách hành chính của ngành Tài chính.
cải cách hành chính
(TBTCO) - Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 793/QĐ-BTC, Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ Tài chính sẽ không xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.