Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách tiền lương
phó thủ tướng huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019.
tiền lương
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2356/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.
tiền
(TBTCO) - Tại dự thảo thông tư tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, Bộ Tài chính đề xuất, lấy nguồn kinh phí NSNN giảm chi do thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy để bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương và một số nhiệm vụ khác.
tien luong
(TBTCO) - Các địa phương khó khăn, thiếu nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018, chậm nhất đến ngày 1/12/2018 phải có báo cáo đầy đủ nhu cầu, nguồn và đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo biểu mẫu quy định gửi Bộ Tài chính.
lương
(TBTCO) - Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Biên chế
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố đợt 2 năm 2018, với với tổng kinh phí 2,032 tỷ đồng.
dn
(TBTCO) - Trong bối cảnh năng lực thương lượng của người lao động và tổ chức công đoàn còn nhiều hạn chế, vẫn cần sự quản lý và can thiệp của Nhà nước vào cơ chế tiền lương trong doanh nghiệp.
luong
(TBTCO) - Để cải cách tiền lương ở khu vực công thì phải tăng nguồn thu. Cùng với đó là tiết kiệm chi, sắp xếp lại những khoản chi không hợp lý để tạo nguồn cho cải cách tiền lương.