Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấm đánh bắt cá
cam danh bat ca bien dong
(TBTCO) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.