Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cam kết ngoại bảng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có (gọi tắt là nợ) và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).