Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ công chức đi học
bộ tài chính
(TBTCO) - Đó là một trong những nội dung được quy định trong Công văn số 13099/BTC-KHTC vừa được Bộ Tài chính gửi các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ về việc hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức (CBCC) được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng.