Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ làm công tác dự trữ quốc gia
dutru
(TBTCO) - Nội dung này được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia mà Bộ Tài chính vừa ban hành.