Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ nghỉ hưu
LVT
(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến không tiếp tục quy định đối tượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức; thực hiện chế độ hợp đồng làm việc có thời hạn đối với viên chức...
chi trả trợ cấp xã hội
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014 của Chính phủ, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành Kết luận số 22-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ việc trước tuổi, từ nguồn ngân sách thành phố.