Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ vòi vĩnh
ptt truong hoa binh
(TBTCO) - Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, tuần tra, kiểm soát có biểu hiện hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, dung túng vi phạm, thậm chí tiêu cực, làm trái quy định...