Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp giấy phép hành nghề điện ảnh
phí thẩm định phim
(TBTCO) - Mức phí này bao gồm cả việc thẩm định hồ sơ, áp dụng cho cả cấp giấy phép mở văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.