Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp mã giao dịch
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2019 đã tăng 259 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 319 nhà đầu tư.
trung
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2019. Theo đó, đã có thêm 190 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 24 tổ chức và 166 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2018. Theo đó, đã có thêm 315 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 51 tổ chức và 264 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2018.
trung
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2018.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2018.
ck
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2018.
khối ngoại
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2017.