Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cập nhật dữ liệu tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn
nước sạch nông thôn
(TBTCO) - Đó là các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nam có số lượng công trình tương đối lớn, nhưng có tỷ lệ cập nhật dữ liệu thấp.