Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cashback IBG
hoan tien
(TBTCO) - Cashback (hoàn tiền) là một khái niệm tuy mới mà cũ. Giống như tên gọi của nó, cashback là thuật ngữ chỉ việc người dùng được hoàn lại một phần tiền nhất định sau khi đã thực hiện giao dịch mua sắm.