Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cắt giảm giờ nộp thuế
cắt giảm giờ nộp thuế
(TBTCO) - Trong thời gian tới của năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp đề ra, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế (TTHC), tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cắt giảm 88,36 giờ và 12 lần nộp thuế trong năm
(TBTCO) - Để có được kết quả này, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ sửa đổi một số quy định như tăng đối tượng được áp dụng khai thuế GTGT theo quý; cho phép DN có doanh thu chỉ thực hiện khai quyết toán năm và tạm nộp thuế theo quý.