Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cắt giảm thời gian nộp thuế
cat giam thue
(TBTCO) - Thời gian thực hiện các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế là tổng hợp các hoạt động của một quá trình trong hệ thống các qui định pháp lý về công tác quản lý thuế. Việc thu hẹp khoảng thời gian, cũng đồng nghĩa với việc phải làm giản lược bớt được các công đoạn trong qui trình đó.
Cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2014
(TBTCO) - Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong quản lý thuế tạo bước chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2014 và các năm tiếp theo.