Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chất lượng đại lý
(TBTCO) - Chiến lược phát triển đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, tăng số lượng đại lý toàn thời gian nhằm nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ bước đầu đã mang lại hiệu quả. 9 tháng đầu năm, số lượng đại lý bảo hiểm bị đưa vào "danh sách đen" đã giảm 40% với cùng kỳ, chỉ còn 213 đại lý.
dai ly bao hiem
(TBTCO) - Chất lượng đại lý của thị trường phi nhân thọ chưa đạt yêu cầu, việc đào tạo đại lý thiếu bài bản và nghiêm túc, DN bảo hiểm vì mục tiêu tăng trưởng nóng đã không đầu tư đúng mức cho việc phát triển đại lý chuyên nghiệp... tất cả khiến năng suất khai thác bảo hiểm từ đại lý chưa thực sự hiệu quả.