Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi hoạt động công tác Đảng
(TBTCO) - Số tiền này được Bộ Tài chính cấp bổ sung trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn, về bổ sung kinh phí năm 2013 chi cho các hoạt động công tác đảng của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.