Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi phí học nghề
Hỗ trợ người cai nghiện học nghề
(TBTCO) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với hoạt động cai nghiện, có hiệu lực từ ngày 23/11/2014.