Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị số 40-CT/TW
vay vốn chính sách
(TBTCO) - Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, sau gần 12 năm hoạt động, ngân hàng này đã đáp ứng vốn cho trên 24,8 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo.