Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thù lao cho giảng viên
giảng viên
(TBTCO) - HĐND tỉnh quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.