Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
KBNN Hà Nội
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, tính đến ngày 10/1/2017, đơn vị đã thanh toán được 30.854 tỷ đồng vốn đầu tư công của thành phố, đạt 97,1% kế hoạch.
khen thuong
(TBTCO) - Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Lê Ngọc Thùy Trang, trong năm 2017, Sở sẽ chủ động tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng đến 30/7/2017 chưa phân bổ hoặc chưa triển khai…
KBNN
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/12/2016, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản là 178 tỷ đồng.
luon
(TBTCVN) - Năm 2016, các cơ chế chính sách liên quan đến quản lý tài chính nói chung, quản lý kiểm soát chi thường xuyên và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng có nhiều thay đổi, liên quan đến quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật NSNN.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Hàng năm, đơn vị dự toán các cấp sẽ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp để kiểm tra, thẩm định kết quả.
từ chối thanh toán
(TBTCO) - 92,7 tỷ đồng là số tiền toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối thanh toán trong 10 tháng qua thông qua công tác kiểm soát thanh toán chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
cho
(TBTCVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
định mức chi ngân sách năm 2017
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
nha may
(TBTCVN) - Trong bối cảnh ngân sách gặp nhiều khó khăn, cần tính toán để chi cho hiệu quả. Tiền ít mà đầu tư không hiệu quả dẫn đến lãng phí và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác tới nền kinh tế.