Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
KBNN Nam Sách, Hải Dương
(TBTCO) - Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, định mức. Qua kiểm soát chi, trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã từ chối thanh toán trên 2,5 tỷ đồng.
sncl
(TBTCO) - Ngày 25/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; ban hành kèm Phụ lục quy trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Trang thiết bị phòng mổ tim hybrid đạt tiêu chuẩn quốc tế được đầu tư từ nguồn xã hội hóa.
(TBTCVN) - Giai đoạn vừa qua, việc chuyển đổi từ phí sang giá dịch vụ là một bước tiến quan trọng trong đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/11/2020, Kho bạc Nhà nước giải ngân trên 1.102 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách. Dự kiến đến hết tháng 11/2020, nguồn vốn ngân sách giải ngân qua Kho bạc Nhà nước là trên 1.147 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả vốn chi đầu tư và chi thường xuyên).
chi thường xuyên
(TBTCO) - Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC, trong năm dự toán, BQLDA có được tự điều chỉnh các nhóm mục chi, nhiệm vụ chi cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị hay không?
KBNN
(TBTCO) - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến giải ngân vốn đầu tư năm 2020 từ ngân sách nhà nước đến ngày 31/10/2020 đạt khoảng 304.825,9 tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, được kiểm soát chi qua KBNN.
Nhiều giải pháp được TP. Hà Nội triển khai đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất
(TBTCVN) - Thành phố Hà Nội quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,3 lần bình quân chung của cả nước, trong đó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm các khoản chi thường xuyên.
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, ước tính lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/8, hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt 609.087 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, “một cửa, một giao dịch viên” và phối hợp trong công tác thu ngân sách… là những cải cách mà Kho bạc Nhà nước Sơn La đang thực hiện giúp cho công tác quản lý ngân sách trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao.