Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi tiền ăn
mức chi hội nghị
(TBTCO) - Chế độ chi hội nghị, khi tổ chức ăn tập trung, định mức nấu ăn tập trung trong 1 ngày/đại biểu có trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước là bao nhiêu?
bộ tài chính
(TBTCO) - Đó là một trong những nội dung được quy định trong Công văn số 13099/BTC-KHTC vừa được Bộ Tài chính gửi các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ về việc hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức (CBCC) được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng.