Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi tiêu tài chính
cty
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
PV gas
(TBTCO) - Trong năm 2018, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4 - 52% và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 33 - 83%.
tai nguyen
(TBTCO) - Mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường thực hiện theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.