Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chia cô tức
tra
(TBTCO) - Kế hoạch kinh doanh năm nay, Công ty CP Traphaco (mã Ck TRA) đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng.
ptg
(TBTCO) - Ngày 10/4 tới, Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết (mã Ck PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt kể từ ngày 23/4.
RAL
(TBTCO) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/4 tới chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.
idi
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck IDI) vừa thống nhất việc chia cổ tức còn lại của năm 2018, với tổng tỷ lệ 20%, gồm 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
wcs
(TBTCO) - Ngày 10/10 tới, Công ty CP Bến xe miền Tây (mã Ck WCS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt.
nbb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư năm bảy bảy (mã Ck NBB) vừa tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là phương án chia cổ tức trong năm 2019 ở mức tối thiểu 50% bằng tiền mặt.
sc5
(TBTCO) - Ngày 10/9 tới, Công ty CP Xây dựng số 5 (mã Ck SC5) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%.
tth
(TBTCO) - Ngày 30/8 tới, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã Ck TTH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
vicostone
(TBTCO) - Ngày 21/8 tới, Công ty CP Vicostone (mã Ck VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019, với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Theo thông báo, thời gian thanh toán dự kiến kể từ ngày 30/8.