Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách lương
học sinh đồng tháp
(TBTCO) - Sau thực hiện sắp xếp, sáp nhập và nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã giảm được 71 đơn vị sự nghiệp và 1.804 biên chế hưởng lương từ ngân sách.