Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cho phép dịch vụ taxi Uber hoạt động
taxi uber
(TBTCO) - Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu để có giải pháp quản lý loại hình doanh nghiệp này, trong đó có việc xem xét vi phạm (nếu có) của Uber.