Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống lãng phí
NĐH
(TBTCO) - Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác THTK, CLP năm 2016 vẫn còn những hạn chế như nhiều chính sách pháp luật không bám sát thực tiễn, gây lãng phí nguồn lực; phân bổ vốn đầu tư không đáp ứng tiêu chí, dàn trải, manh mún, nhiều sai phạm trong các dự án BOT…
chong lang phi
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
tiet kiem
(TBTCO) - Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành tại Quyết định 2544/QĐ-TTg.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Hàng năm, đơn vị dự toán các cấp sẽ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp để kiểm tra, thẩm định kết quả.
cho
(TBTCVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
ngan sach
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016- 2020, quy định rõ các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong một số lĩnh vực sử dụng ngân sách lớn.
trang 6
(TBTCVN) - Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ - BTC ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCVN) - Từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác…