Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chống lãng phí
tiet kiem
(TBTCO) - Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành tại Quyết định 2544/QĐ-TTg.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Hàng năm, đơn vị dự toán các cấp sẽ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp để kiểm tra, thẩm định kết quả.
cho
(TBTCVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
ngan sach
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016- 2020, quy định rõ các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong một số lĩnh vực sử dụng ngân sách lớn.
trang 6
(TBTCVN) - Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ - BTC ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCVN) - Từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác…
Năm 2015 hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán
(TBTCVN) - Thu ngân sách vượt 9,4% dự toán, tiết kiệm chi được gần 38.000 tỷ đồng, vốn huy động có kỳ hạn ngày càng dài hơn với lãi suất thấp hơn…, là những kết quả tích cực của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố
(TBTCVN) - Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên các lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ quyết liệt thực hiện, bám sát yêu cầu của Quốc hội đề ra.