Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thu, chi NSNN, công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công được đẩy mạnh, có hiệu quả; công khai, minh bạch ngân sách có chuyển biến tích cực.