Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủ quyền dân tộc
Thủ tướng
(TBTCO) - Đại biểu Quốc hội đánh giá cao khẳng định của Thủ tướng “Việt Nam không đánh đổi chủ quyền để lấy hữu nghị viển vông và lệ thuộc".