Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch Bình Dương Trần Văn Nam
hút FDI
(TBTCO) - Đến nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bình Dương đạt xấp xỉ 22 tỷ USD với 2.511 dự án đang còn hiệu lực.