Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuẩn mực kiểm toán việt nam
kiem_toan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.