Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chứng khoán Ất Mùi
chung khoan 2015
(TBTCO) - Năm 2015, nếu có thể giải quyết tốt việc khơi thông, thu hút dòng vốn ngoại; nâng cao chất lượng của các công ty niêm yết và nhất là việc giải quyết một cách hài hòa dòng vốn, thu hút các dòng vốn bền vững, lành mạnh... thì sẽ tạo động lực quan trọng, tạo cơ hội cho TTCK phát triển.