Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chứng khoán Việt Quốc
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 933/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc.
(TBTCO) - Công ty chứng khoán Việt Quốc (VQSC) sẽ bị đình chỉ hoạt động lưu ký tạm thời trong thời gian từ ngày 31/12/2013 đến ngày 14/01/2014, do vi phạm quy định về nộp phí theo Quy chế Thành viên.