Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
cải cách hành chính
(TBTCO) - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.