Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính
cải cách hành chinh
(TBTCO) - Kết luận tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.