Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CIDA
ảnh đại diện rau sạch
(TBTCO) - Đây là số tiền hỗ trợ từ Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDC) do Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) tài trợ. Mục tiêu dự án nhằm cải thiện chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng tiếp cận thị trường của nông sản thực phẩm tại Việt Nam.