Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CKS
(TBTCO) - Đây là thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, sau 11 ngày (1/11/2013) triển khai chữ ký số (CKS) trong thực hiện hải quan điện tử (HQĐT) theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.