Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CLS
CLS
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn (CLSC) vừa bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cảnh cáo do không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.