Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế
hoi
(TBTCVN) - Trong những năm qua, cơ chế, chính sách tài chính cho quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, linh hoạt, tạo điều kiện triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020.
kham
(TBTCVN) - Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính, trên thế giới, số lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ công thực hiện tự chủ ngày càng tăng.
vung
(TBTCVN) - Phải thống nhất quan điểm phát triển mang tính hữu cơ, liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) thành một hệ thống thống nhất, không được mang tính chủ quan, áp đặt…
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), trước mắt là sớm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với các thành viên trong khu vực.
chung cư
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, trong đó có đề xuất tăng mức dư nợ vay từ 70% lên 90%.
DN và hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành tích cực thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ nay đến cuối năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Ngành Tài chính Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
(TBTCO) - Đến thời điểm cuối tháng 6/2019, Bộ Tài chính sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chiếm tỷ trọng 80% trong tổng số các dịch vụ công trực tuyến đang áp dụng.
bv nhi
(TBTCVN) - Cơ chế tự chủ tài chính giúp xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi. Theo đó đời sống nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện ngày được nâng lên.
thuy
(TBTCVN) - “Mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phấn đấu từ năm 2019 giảm 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và 4% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN)”.