Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015
van ban phap luat moi
(TBTCO) - 13 luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2015. Đó là các luật Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng; Luật Phá sản; Luật Đầu tư công; Luật Hải quan...