Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa của Hà Nội
thu rác hà nội
(TBTCO) - 5 xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các huyện của Hà Nội sẽ được sáp nhập và cổ phần hóa trong năm 2014. Đồng thời, Công viên tuổi trẻ cũng sẽ được sáp nhập vào Công ty TNHH 1 thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.