Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ sở ý tế tư nhân
(TBTCO) - Bộ Y tế cần tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức thuộc hệ thống y tế công lập tham gia hành nghề ở khu vực tư nhân, chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức.