Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa còn 2 xã và 26 thôn đặc biệt khó khăn.
ông nguyễn tất vinh
(TBTCO) - Từ năm 2013 đến 2015, TP. Hà Nội dự kiến dành khoảng 2.012 tỷ đồng để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Hà Nội vẫn còn 2 xã và 26 thôn đặc biệt khó khăn.