Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công chức xã
công chức
(TBTCO) - Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
công chức
(TBTCO) - Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được tuyển thẳng (không qua thi tuyển) vào chức danh công chức cấp phường phù hợp với ngành đào tạo.
dao tao nghe
(TBTCO) - Số lao động nông thôn được đào tạo nghề bình quân mỗi năm là 680.000 người, đạt 75,5% mục tiêu bình quân chung.