Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công cụ giám sát
TTCN KBNN
(TBTCVN) - Hiện nay, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được phân cấp nhiều trong việc tự quyết định chi tiêu. Tuy nhiên, quyền hạn chưa đi đôi với ý thức và trách nhiệm.
Việt Nam đang là một trong số ít các quốc gia đã áp dụng thành công Bộ Quy tắc Ứng xử (COC-VN).
(TBTCO) - Hiệp hội các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Việt Nam vừa tiến hành thí điểm công cụ tự giám sát, đánh giá nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ lao động di cư một cách hiệu quả hơn.