Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công dân Việt Nam ở nước ngoài
Phạm Bình mInh
(TBTCO) - Việc thiết lập và đưa vào hoạt động tổng đài này thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.