Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà
Rửa bể
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội cho biết, nước sạch sông Đà đã an toàn để ăn uống. Chính quyền TP. Hà Nội cũng đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày 31/10/2019.