Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Hệ thống xử lý nước thải của Công ty Lâm Thao.
(TBTCVN)- Cùng với việc sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới và duy trì hiệu quả nền sản xuất xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.
(TBTCO)- Cty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã dành hàng tỷ đồng để đầu tư mô hình, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho nông dân nhằm thâm canh tăng năng suất cây trồng.