Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
công ước chống tra tân
(TBTCO) - Sáng 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
chủ tịch nước
(TBTCO) - Sáng 23/10, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn.