Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ước lao động hàng hải
tau
(TBTCO) - Hôm nay 20/8, Công ước Lao động Hàng hải (MLC) chính thức có hiệu lực, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho khoảng 1,5 triệu thuyền viên trên toàn thế giới và đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ tàu. Việt Nam là nước thứ 37 phê duyệt Công ước vào tháng 5/2013.